ตัวชี้วัดย่อย : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (เกณฑ์ดีมาก) (SOE65)